میزبانی وب لینوکس

100MB Web Hosting • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • ندارد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
200MB Web Hosting • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • ندارد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
500MB Web Hosting • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 1عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
1GB Web Hosting • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 2عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
2GB Web Hosting • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 2عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
3GB Web Hosting • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 3عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
5GB Web Hosting • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 3عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
6GB Web Hosting • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 3عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
7GB Web Hosting • 7 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 4عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
10GB Web Hosting • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی