میزبانی وب لینوکس اروپا

100MB Web Hosting
 • فضا 100 مگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه ندارد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
200MB Web Hosting
 • فضا 200 مگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه ندارد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
500MB Web Hosting
 • فضا 500 مگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
1GB Web Hosting
 • فضا 1 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
2GB Web Hosting
 • فضا 2 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
3GB Web Hosting
 • فضا 3 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
5GB Web Hosting
 • فضا 5 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
6GB Web Hosting
 • فضا 6 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
7GB Web Hosting
 • فضا 7 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 4 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
10GB Web Hosting
 • فضا 10 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 5 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله