ssl گواهینامه امنیتی

PositiveSSL DVگواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Sectigo
پشتیبانی از آدرس های با و بدون www
فقط یک دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود

NationalSSL DVگواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Certum برای دامنه ملی IR
پشتیبانی از آدرس های با و بدون www
برای فقط یک دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود

Multi Domainگواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Sectigo
پشتیبانی از آدرس های با و بدون www
برای فقط 3 دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود
امکان نصب روی نامحدود سرور

Wildcard SSLگواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Certum
پشتیبانی از نامحدود زیر دامنه برای یک دامنه
قابل Re-Issue به تعداد نامحدود