سرور اختصاصی ایران

Iran-Dedicated-P1
 • Type G8
 • HDD 2* 600 GB SAS10K
 • Ram 32 GB
 • Cpu 2* E5 2620v1
 • Bandwidth Unlimited
 • Port 1Gbit
 • Uptime 99.9%
Iran-Dedicated-P2
 • Type G8
 • HDD 2 *1/2T SAS
 • Ram 64 GB
 • Cpu 2* E5 2650v2
 • Bandwidth Unlimited
 • Port 1Gbit
 • Uptime 99.9%
Iran-Dedicated-P3
 • Type G8
 • HDD 4 * 600 SAS 10K
 • Ram 128 GB
 • Cpu 2*E5-2670 v2
 • Bandwidth Unlimited
 • Port 1Gbit
 • Uptime 99.9%
Iran-Dedicated-P4
 • Type G98
 • HDD 4 * 600 SAS 10K && 2 * 1.2 T SAS 10K
 • Ram 1258 GB
 • Cpu 2*E5-2650 v3
 • Bandwidth Unlimited
 • Port 1Gbit
 • Uptime 99.9%
Iran-Dedicated-P5
 • Type G9
 • HDD 2 * 500 SSD && 2 * 1.2T SAS 10K
 • Ram 192 GB
 • Cpu 2*E5-2670 v3
 • Bandwidth Unlimited
 • Port 1Gbit
 • Uptime 99.9%