1GB Web Hosting NodeJs

230,000 تومان
ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 2048
 • CPU 2 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • ندارد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله

2GB Web Hosting NodeJs

250,000 تومان
ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 2048
 • CPU 2 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • ندارد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله

3GB Web Hosting NodeJs

280,000 تومان
ماهانه
 • فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 3072
 • CPU 3 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله

5GB Web Hosting NodeJs

300,000 تومان
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 3072
 • CPU 3 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله

8GB Web Hosting NodeJs

350,000 تومان
ماهانه
 • فضا 8 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 4096
 • CPU 4 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله

15GB Web Hosting NodeJs

380,000 تومان
ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 4096
 • CPU 4 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • 3 عدد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله

20GB Web Hosting NodeJs

420,000 تومان
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 5120
 • CPU 5 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • 3 عدد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله

30GB Web Hosting NodeJs

550,000 تومان
ماهانه
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • RAM 6144
 • CPU 6 هسته
 • هارد Nvme
 • MongoDB دارد
 • SSH دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • 4 عدد دامنه اضافه
 • ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله