هاست پایتون اروپا

1GB Web Hosting Python
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2048 RAM
 • 2 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • دارد MongoDB
 • دارد SSH
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه ندارد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
2GB Web Hosting Python
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2048 RAM
 • 2 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • دارد MongoDB
 • دارد SSH
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه ندارد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
3GB Web Hosting Python
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3072 RAM
 • 3 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • دارد MongoDB
 • دارد SSH
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
5GB Web Hosting Python
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3072 RAM
 • 3 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • دارد MongoDB
 • دارد SSH
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
8GB Web Hosting Python
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4096 RAM
 • 4 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • دارد MongoDB
 • دارد SSH
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
15GB Web Hosting Python
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4096 RAM
 • 4 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • دارد MongoDB
 • دارد SSH
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
20GB Web Hosting Python
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5120 RAM
 • 5 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • دارد MongoDB
 • دارد SSH
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی