هاست Ruby اروپا

1GB Web Hosting Ruby
 • فضا 1 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
2GB Web Hosting Ruby
 • فضا 2 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
3GB Web Hosting Ruby
 • فضا 3 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
5GB Web Hosting Ruby
 • فضا 5 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
8GB Web Hosting Ruby
 • فضا 8 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
15GB Web Hosting Ruby
 • فضا 15 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
20GB Web Hosting Ruby
 • فضا 20 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله