سرور مجازی ایران

2GB VPS IRAN
 • SAS Raid10 25GB
 • Ram 2GB
 • vCore 1
 • Bandwidth 400GB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
2GB v2 VPS IRAN
 • SAS Raid10 30GB
 • Ram 2GB
 • vCore 2
 • Bandwidth 500GB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
4GB VPS IRAN
 • SAS Raid10 40GB
 • Ram 4GB
 • vCore 3
 • Bandwidth 700GB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
8GB VPS IRAN
 • SAS Raid10 50GB
 • Ram 8GB
 • vCore 4
 • Bandwidth 900GB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
16GB VPS IRAN
 • SAS Raid10 70GB
 • Ram 16GB
 • vCore 8
 • Bandwidth 1.2TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
32GB VPS IRAN
 • SAS Raid10 100GB
 • Ram 32GB
 • vCore 16
 • Bandwidth 1.5TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی