سرور مجازی آمریکا ابری SSD

2GB Cloud VPS United States
 • SSD 40GB
 • Ram 2GB
 • vCore 2
 • Bandwidth 20TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
4GB Cloud VPS United States
 • SSD 80GB
 • Ram 4GB
 • vCore 3
 • Bandwidth 20TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
8GB Cloud VPS United States
 • SSD 160GB
 • Ram 8GB
 • vCore 4
 • Bandwidth 20TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
16GB Cloud VPS United States
 • SSD 240GB
 • Ram 16GB
 • vCore 8
 • Bandwidth 20TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
32GB Cloud VPS United States
 • SSD 360GB
 • Ram 32GB
 • vCore 16
 • Bandwidth 20TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی