ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

.www

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.com
605,880تومان
1 سال
623,700تومان
1 سال
634,200تومان
1 سال
.net
719,400تومان
1 سال
686,700تومان
1 سال
686,700تومان
1 سال
.org
631,400تومان
1 سال
602,700تومان
1 سال
691,950تومان
1 سال
.info
328,868تومان
1 سال
1,359,530تومان
1 سال
1,359,530تومان
1 سال
.us

سال
N/A
N/A
.biz
1,161,340تومان
1 سال
1,108,552تومان
1 سال
1,108,552تومان
1 سال
.eu

سال
N/A
N/A
.co
1,903,971تومان
1 سال
1,817,427تومان
1 سال
1,817,427تومان
1 سال
.asia
850,605تومان
1 سال
811,941تومان
1 سال
811,941تومان
1 سال
.audio
8,852,230تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
.bar

سال
N/A
N/A
.boutique
328,868تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.black
1,317,944تومان
1 سال
3,531,001تومان
1 سال
3,531,001تومان
1 سال
.business
262,929تومان
1 سال
664,816تومان
1 سال
664,816تومان
1 سال
.chat
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.domains
1,317,944تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.education
988,252تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.fit
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.green
658,560تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
.site
164,846تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.style
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.support
526,683تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.video
988,252تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
.wiki
287,656تومان
1 سال
1,542,846تومان
1 سال
1,542,846تومان
1 سال
.careers
2,636,712تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.city
526,683تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.cooking
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.credit
790,437تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
.download
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.equipment
1,317,944تومان
1 سال
1,329,633تومان
1 سال
1,329,633تومان
1 سال
.estate
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.farm
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.fish
1,317,944تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.fishing
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.flights
2,636,712تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.florist
988,252تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.flowers
8,852,230تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
.forsale
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.fund
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.furniture
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.garden
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.global
2,636,712تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
.guitars
8,852,230تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
.holdings
3,307,635تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.institute
658,560تومان
1 سال
1,329,633تومان
1 سال
1,329,633تومان
1 سال
.live
262,929تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
.media
394,806تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.pictures
658,560تومان
1 سال
612,890تومان
1 سال
612,890تومان
1 سال
.rent
1,647,636تومان
1 سال
3,653,737تومان
1 سال
3,653,737تومان
1 سال
.restaurant
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.services
526,683تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.software
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.systems
790,437تومان
1 سال
1,495,640تومان
1 سال
1,495,640تومان
1 سال
.tel
765,710تومان
1 سال
730,905تومان
1 سال
730,905تومان
1 سال
.theater
1,317,944تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.trade
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
518,478تومان
1 سال
.tv
2,126,513تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
.webcam
1,136,613تومان
1 سال
1,084,949تومان
1 سال
1,084,949تومان
1 سال
.villas
1,317,944تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.training
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.tours
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.tickets
29,771,188تومان
1 سال
28,417,952تومان
1 سال
28,417,952تومان
1 سال
.surgery
3,037,288تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.surf
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.solar
658,560تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
.ski
2,636,712تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.singles
658,560تومان
1 سال
1,715,148تومان
1 سال
1,715,148تومان
1 سال
.rocks
658,560تومان
1 سال
996,831تومان
1 سال
996,831تومان
1 سال
.review
642,075تومان
1 سال
612,890تومان
1 سال
848,919تومان
1 سال
.marketing
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.management
988,252تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.loan
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.limited
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.lighting
988,252تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.investments
1,317,944تومان
1 سال
6,231,179تومان
1 سال
6,231,179تومان
1 سال
.insure
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.horse
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.glass
3,307,635تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.gives
1,839,681تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.financial
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.faith
642,075تومان
1 سال
612,890تومان
1 سال
848,919تومان
1 سال
.fail
988,252تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.exposed
1,197,606تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.engineering
988,252تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.directory
328,868تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.diamonds
3,307,635تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.degree
988,252تومان
1 سال
2,613,633تومان
1 سال
2,613,633تومان
1 سال
.deals
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.dating
1,977,328تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.de

سال
N/A
N/A
.creditcard
658,560تومان
1 سال
8,723,650تومان
1 سال
8,723,650تومان
1 سال
.cool
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.consulting
1,317,944تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.construction
526,683تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.community
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.coach
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.christmas
2,655,669تومان
1 سال
2,534,957تومان
1 سال
2,534,957تومان
1 سال
.cab
1,317,944تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.builders
526,683تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.bargains
988,252تومان
1 سال
1,715,148تومان
1 سال
1,715,148تومان
1 سال
.associates
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.accountant
1,699,562تومان
1 سال
1,622,309تومان
1 سال
1,622,309تومان
1 سال
.ventures
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.hockey
988,252تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.hu.com

سال
N/A
N/A
.me
961,876تومان
1 سال
1,102,258تومان
1 سال
1,102,258تومان
1 سال
.eu.com

سال
N/A
N/A
.com.co
680,814تومان
1 سال
649,868تومان
1 سال
649,868تومان
1 سال
.cloud
1,275,908تومان
1 سال
1,217,912تومان
1 سال
1,217,912تومان
1 سال
.co.com
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.ac
4,120,326تومان
1 سال
3,933,038تومان
1 سال
3,933,038تومان
1 سال
.co.at

سال
N/A
N/A
.co.uk
429,424تومان
1 سال
409,905تومان
1 سال
409,905تومان
1 سال
.com.de
331,340تومان
1 سال
316,280تومان
1 سال
316,280تومان
1 سال
.com.se

سال
N/A
N/A
.condos
2,994,428تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
.contractors
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.accountants
1,977,328تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
.ae.org

سال
N/A
N/A
.africa.com

سال
N/A
N/A
.ag

سال
N/A
N/A
.ar.com

سال
N/A
N/A
.at
689,881تومان
1 سال
658,522تومان
1 سال
658,522تومان
1 سال
.auto
170,121,072تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
.bayern
2,116,623تومان
1 سال
2,020,413تومان
1 سال
2,020,413تومان
1 سال
.be

سال
N/A
N/A
.beer
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.berlin
3,658,757تومان
1 سال
3,492,450تومان
1 سال
3,492,450تومان
1 سال
.bid
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.bio
658,560تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
.blackfriday
8,852,230تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
.br.com
2,807,327تومان
1 سال
2,679,722تومان
1 سال
2,679,722تومان
1 سال
.bz

سال
N/A
N/A
.car
170,121,072تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
.cards
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.care
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.cars
170,121,072تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
.casa
563,773تومان
1 سال
538,147تومان
1 سال
538,147تومان
1 سال
.cc
680,814تومان
1 سال
649,868تومان
1 سال
649,868تومان
1 سال
.ch

سال
N/A
N/A
.church
1,317,944تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.claims
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.club
1,029,463تومان
1 سال
982,669تومان
1 سال
982,669تومان
1 سال
.cn

سال
N/A
N/A
.cn.com
1,191,012تومان
1 سال
1,136,875تومان
1 سال
2,435,824تومان
1 سال
.coupons
988,252تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.cricket
1,699,562تومان
1 سال
1,622,309تومان
1 سال
1,622,309تومان
1 سال
.cruises
988,252تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
.cymru
797,855تومان
1 سال
761,589تومان
1 سال
761,589تومان
1 سال
.dance
988,252تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.de.com

سال
N/A
N/A
.democrat
658,560تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.digital
394,806تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.direct
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.dog
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.enterprises
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.express
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.family
1,317,944تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
.feedback

سال
N/A
N/A
.foundation
1,839,681تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.futbol
726,971تومان
1 سال
693,927تومان
1 سال
693,927تومان
1 سال
.fyi
658,560تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.game
25,518,161تومان
1 سال
24,358,244تومان
1 سال
24,358,244تومان
1 سال
.gb.com

سال
N/A
N/A
.gb.net

سال
N/A
N/A
.gifts
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.golf
328,868تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.gr.com
965,998تومان
1 سال
922,089تومان
1 سال
922,089تومان
1 سال
.gratis
1,197,606تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.gripe
1,839,681تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.guru
262,929تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.hamburg
3,658,757تومان
1 سال
3,492,450تومان
1 سال
3,492,450تومان
1 سال
.haus
1,317,944تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.healthcare
3,307,635تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.hiphop
1,968,261تومان
1 سال
1,878,795تومان
1 سال
1,878,795تومان
1 سال
.hiv
15,226,001تومان
1 سال
14,533,910تومان
1 سال
14,533,910تومان
1 سال
.hosting
26,556,691تومان
1 سال
25,349,568تومان
1 سال
25,349,568تومان
1 سال
.house
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.hu.net
2,114,974تومان
1 سال
2,018,839تومان
1 سال
2,018,839تومان
1 سال
.immo
658,560تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.immobilien
988,252تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.in.net

سال
N/A
N/A
.industries
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.ink
287,656تومان
1 سال
1,542,846تومان
1 سال
1,542,846تومان
1 سال
.irish
658,560تومان
1 سال
857,574تومان
1 سال
857,574تومان
1 سال
.jetzt
658,560تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.jp.net

سال
N/A
N/A
.jpn.com
2,551,816تومان
1 سال
2,435,824تومان
1 سال
2,435,824تومان
1 سال
.juegos
26,556,691تومان
1 سال
25,349,568تومان
1 سال
25,349,568تومان
1 سال
.kaufen
658,560تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.kim
658,560تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
.kr.com

سال
N/A
N/A
.la

سال
N/A
N/A
.lc

سال
N/A
N/A
.lease
988,252تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
.li

سال
N/A
N/A
.limo
1,317,944تومان
1 سال
2,940,141تومان
1 سال
2,940,141تومان
1 سال
.loans
1,317,944تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
.ltda
2,382,025تومان
1 سال
2,273,751تومان
1 سال
2,273,751تومان
1 سال
.maison
1,317,944تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.me.uk

سال
N/A
N/A
.memorial
3,037,288تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.men
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.mex.com
850,605تومان
1 سال
811,941تومان
1 سال
811,941تومان
1 سال
.mn

سال
N/A
N/A
.mobi
526,683تومان
1 سال
1,699,412تومان
1 سال
1,699,412تومان
1 سال
.moda
1,317,944تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.mom
164,022تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
.net.co
680,814تومان
1 سال
649,868تومان
1 سال
649,868تومان
1 سال
.net.uk

سال
N/A
N/A
.ninja
658,560تومان
1 سال
1,329,633تومان
1 سال
1,329,633تومان
1 سال
.nl
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
.no.com

سال
N/A
N/A
.nrw
2,645,778تومان
1 سال
2,525,516تومان
1 سال
2,525,516تومان
1 سال
.nu

سال
N/A
N/A
.or.at
689,881تومان
1 سال
658,522تومان
1 سال
658,522تومان
1 سال
.org.uk

سال
N/A
N/A
.partners
1,647,636تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.parts
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.party
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.pet
988,252تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
.photography
988,252تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.photos
658,560تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.pink
988,252تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
.place
1,044,299تومان
1 سال
996,831تومان
1 سال
996,831تومان
1 سال
.plc.uk

سال
N/A
N/A
.plumbing
988,252تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.pro
262,929تومان
1 سال
1,359,530تومان
1 سال
1,359,530تومان
1 سال
.productions
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.properties
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.property
5,357,495تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
.protection
170,121,072تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
.pub
2,002,055تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.pw
164,846تومان
1 سال
1,274,559تومان
1 سال
1,274,559تومان
1 سال
.qc.com

سال
N/A
N/A
.racing
642,075تومان
1 سال
612,890تومان
1 سال
848,919تومان
1 سال
.recipes
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.reise
5,613,831تومان
1 سال
5,358,656تومان
1 سال
5,358,656تومان
1 سال
.reisen
1,197,606تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.rentals
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.repair
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.republican
658,560تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.reviews
988,252تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.rodeo
445,084تومان
1 سال
424,853تومان
1 سال
424,853تومان
1 سال
.ru.com

سال
N/A
N/A
.ruhr
1,838,857تومان
1 سال
1,755,273تومان
1 سال
1,755,273تومان
1 سال
.sa.com

سال
N/A
N/A
.sarl
1,839,681تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.sc
6,923,532تومان
1 سال
6,608,826تومان
1 سال
6,608,826تومان
1 سال
.schule
988,252تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.science
642,075تومان
1 سال
612,890تومان
1 سال
848,919تومان
1 سال
.se

سال
N/A
N/A
.se.com

سال
N/A
N/A
.se.net

سال
N/A
N/A
.security
170,121,072تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
162,388,296تومان
1 سال
.sh

سال
N/A
N/A
.shiksha
1,317,944تومان
1 سال
1,086,522تومان
1 سال
1,086,522تومان
1 سال
.soccer
1,317,944تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.solutions
658,560تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.srl
2,211,409تومان
1 سال
2,110,891تومان
1 سال
2,110,891تومان
1 سال
.studio
988,252تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
.supplies
1,197,606تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.supply
1,305,580تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.tattoo
287,656تومان
1 سال
2,534,957تومان
1 سال
2,534,957تومان
1 سال
.tax
988,252تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.theatre
42,530,268تومان
1 سال
40,597,074تومان
1 سال
40,597,074تومان
1 سال
.tienda
658,560تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.tires
988,252تومان
1 سال
5,358,656تومان
1 سال
5,358,656تومان
1 سال
.today
262,929تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.uk

سال
N/A
N/A
.uk.com

سال
N/A
N/A
.uk.net

سال
N/A
N/A
.us.com

سال
N/A
N/A
.us.org

سال
N/A
N/A
.uy.com

سال
N/A
N/A
.vacations
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.vc

سال
N/A
N/A
.vet
2,175,967تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.viajes
2,994,428تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
2,858,317تومان
1 سال
.vin
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.vip
979,185تومان
1 سال
934,677تومان
1 سال
934,677تومان
1 سال
.voyage
658,560تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.wales
797,855تومان
1 سال
761,589تومان
1 سال
761,589تومان
1 سال
.wien
2,597,973تومان
1 سال
2,479,883تومان
1 سال
2,479,883تومان
1 سال
.win
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.works
394,806تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.wtf
328,868تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.za.com

سال
N/A
N/A
.gmbh
1,839,681تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.store
247,269تومان
1 سال
3,247,766تومان
1 سال
3,247,766تومان
1 سال
.salon
988,252تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.ltd
790,437تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.stream
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.group
394,806تومان
1 سال
996,831تومان
1 سال
996,831تومان
1 سال
.agency
328,868تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.auction
328,868تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.band
1,647,636تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.mba
1,317,944تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.market
2,175,967تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.bike
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.blue
988,252تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
.camera
988,252تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
.camp
526,683تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.click
164,846تومان
1 سال
764,736تومان
1 سال
764,736تومان
1 سال
.codes
526,683تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.company
328,868تومان
1 سال
664,816تومان
1 سال
664,816تومان
1 سال
.fashion
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.gallery
1,305,580تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.host
5,528,935تومان
1 سال
5,277,620تومان
1 سال
5,277,620تومان
1 سال
.legal
658,560تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
.guide
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.radio.am

سال
N/A
N/A
.ws

سال
N/A
N/A
.name
567,070تومان
1 سال
541,294تومان
1 سال
541,294تومان
1 سال
.academy
1,647,636تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.actor
1,317,944تومان
1 سال
2,164,391تومان
1 سال
2,164,391تومان
1 سال
.apartments
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.link
619,821تومان
1 سال
591,647تومان
1 سال
591,647تومان
1 سال
.lol
164,022تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.love
741,807تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.money
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.bingo
988,252تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.cafe
658,560تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
2,077,060تومان
1 سال
.capital
988,252تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.center
790,437تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.catering
2,002,055تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.clinic
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.computer
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.design
3,029,045تومان
1 سال
2,891,361تومان
1 سال
2,891,361تومان
1 سال
.diet
8,852,230تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
8,449,856تومان
1 سال
.email
526,683تومان
1 سال
1,495,640تومان
1 سال
1,495,640تومان
1 سال
.energy
988,252تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
.engineer
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.expert
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.finance
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.fitness
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.football
1,317,944تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
1,143,170تومان
1 سال
.gift
1,134,140تومان
1 سال
1,082,589تومان
1 سال
1,082,589تومان
1 سال
.gold
658,560تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
.graphics
1,305,580تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.help
461,569تومان
1 سال
1,869,354تومان
1 سال
1,869,354تومان
1 سال
.holiday
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.international
790,437تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.kitchen
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.land
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.life
196,991تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.network
394,806تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.news
790,437تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
1,661,648تومان
1 سال
.online
247,269تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
.photo
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.pizza
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.plus
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.press
4,168,131تومان
1 سال
3,978,671تومان
1 سال
3,978,671تومان
1 سال
.red
988,252تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
.rehab
988,252تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.report
658,560تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.rest
741,807تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
.rip
526,683تومان
1 سال
1,061,346تومان
1 سال
1,061,346تومان
1 سال
.run
328,868تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
1,246,236تومان
1 سال
.sale
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.social
790,437تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.shoes
2,636,712تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.school
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.space
164,846تومان
1 سال
1,274,559تومان
1 سال
1,274,559تومان
1 سال
.taxi
988,252تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.tech
329,692تومان
1 سال
2,841,795تومان
1 سال
2,841,795تومان
1 سال
.tennis
3,037,288تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
2,899,229تومان
1 سال
.technology
790,437تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.tips
988,252تومان
1 سال
1,495,640تومان
1 سال
1,495,640تومان
1 سال
.tools
790,437تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.toys
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.town
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.university
658,560تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.vision
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.watch
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.website
164,846تومان
1 سال
1,217,912تومان
1 سال
1,217,912تومان
1 سال
.wedding
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.work
534,101تومان
1 سال
509,824تومان
1 سال
509,824تومان
1 سال
.world
196,991تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.yoga
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.xyz
246,445تومان
1 سال
777,324تومان
1 سال
777,324تومان
1 سال
.zone
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.io
4,120,326تومان
1 سال
3,933,038تومان
1 سال
3,933,038تومان
1 سال
.build
4,253,027تومان
1 سال
4,059,707تومان
1 سال
4,059,707تومان
1 سال
.cash
1,317,944تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.cheap
658,560تومان
1 سال
1,715,148تومان
1 سال
1,715,148تومان
1 سال
.cleaning
3,307,635تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.clothing
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.coffee
790,437تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.college
1,647,636تومان
1 سال
3,653,737تومان
1 سال
3,653,737تومان
1 سال
.country
1,701,211تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.date
394,806تومان
1 سال
376,860تومان
1 سال
534,213تومان
1 سال
.delivery
790,437تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.dental
3,481,548تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
3,323,295تومان
1 سال
.discount
988,252تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
1,756,059تومان
1 سال
.fans
751,698تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
.events
658,560تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.exchange
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.pics
164,022تومان
1 سال
1,689,971تومان
1 سال
1,689,971تومان
1 سال
.bet

سال
N/A
N/A
.mortgage
988,252تومان
1 سال
2,907,883تومان
1 سال
2,907,883تومان
1 سال
.art
815,988تومان
1 سال
985,817تومان
1 سال
985,817تومان
1 سال
.shop
189,573تومان
1 سال
1,948,817تومان
1 سال
1,948,817تومان
1 سال
.games
1,317,944تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
1,412,243تومان
1 سال
.in
906,653تومان
1 سال
761,589تومان
1 سال
865,442تومان
1 سال
.app
1,127,547تومان
1 سال
1,076,295تومان
1 سال
1,076,295تومان
1 سال
.dev
939,622تومان
1 سال
896,912تومان
1 سال
896,912تومان
1 سال
.fun
164,846تومان
1 سال
1,217,912تومان
1 سال
1,217,912تومان
1 سال
.monster
164,022تومان
1 سال
777,324تومان
1 سال
777,324تومان
1 سال
.baby
1,647,636تومان
1 سال
4,484,561تومان
1 سال
4,484,561تومان
1 سال
.cyou
246,445تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
.icu
287,656تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
.archi
1,317,944تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
4,361,825تومان
1 سال
.autos
164,022تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
.best
1,409,433تومان
1 سال
1,345,368تومان
1 سال
1,345,368تومان
1 سال
.bible
3,568,092تومان
1 سال
3,405,906تومان
1 سال
3,405,906تومان
1 سال
.blog
543,992تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
1,623,883تومان
1 سال
.boats
164,022تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
.bond
328,868تومان
1 سال
755,294تومان
1 سال
755,294تومان
1 سال
.buzz
2,299,602تومان
1 سال
2,195,074تومان
1 سال
2,195,074تومان
1 سال
.cam
219,245تومان
1 سال
1,255,677تومان
1 سال
1,255,677تومان
1 سال
.ceo
6,577,355تومان
1 سال
6,278,385تومان
1 سال
6,278,385تومان
1 سال
.charity
2,020,188تومان
1 سال
1,928,361تومان
1 سال
1,928,361تومان
1 سال
.co.nl
497,835تومان
1 سال
475,206تومان
1 سال
475,206تومان
1 سال
.co.no
1,508,341تومان
1 سال
1,439,780تومان
1 سال
1,439,780تومان
1 سال
.cologne
1,977,328تومان
1 سال
1,887,449تومان
1 سال
1,887,449تومان
1 سال
.compare
1,879,244تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
.courses
2,349,056تومان
1 سال
2,242,280تومان
1 سال
2,242,280تومان
1 سال
.desi
1,127,547تومان
1 سال
1,076,295تومان
1 سال
1,076,295تومان
1 سال
.doctor
1,317,944تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
5,815,767تومان
1 سال
.eco
4,759,928تومان
1 سال
4,543,568تومان
1 سال
4,543,568تومان
1 سال
.fan
790,437تومان
1 سال
2,690,736تومان
1 سال
2,690,736تومان
1 سال
.gd
2,349,056تومان
1 سال
2,242,280تومان
1 سال
2,242,280تومان
1 سال
.health

سال
N/A
N/A
.homes
164,022تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
.hospital
3,307,635تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.isla.pr
687,408تومان
1 سال
656,162تومان
1 سال
656,162تومان
1 سال
.it

سال
N/A
N/A
.jewelry
1,317,944تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
3,157,288تومان
1 سال
.koeln
1,977,328تومان
1 سال
1,887,449تومان
1 سال
1,887,449تومان
1 سال
.llc
1,647,636تومان
1 سال
2,242,280تومان
1 سال
2,242,280تومان
1 سال
.london
1,949,304تومان
1 سال
2,232,839تومان
1 سال
2,232,839تومان
1 سال
.ltd.uk
429,424تومان
1 سال
409,905تومان
1 سال
409,905تومان
1 سال
.luxe
1,127,547تومان
1 سال
1,076,295تومان
1 سال
1,076,295تومان
1 سال
.miami
1,020,397تومان
1 سال
974,015تومان
1 سال
974,015تومان
1 سال
.movie
3,296,096تومان
1 سال
17,862,713تومان
1 سال
17,862,713تومان
1 سال
.name.pr
9,396,222تومان
1 سال
4,484,561تومان
1 سال
4,484,561تومان
1 سال
.observer
658,560تومان
1 سال
651,441تومان
1 سال
651,441تومان
1 سال
.one
1,182,770تومان
1 سال
1,129,008تومان
1 سال
1,129,008تومان
1 سال
.ooo
1,878,420تومان
1 سال
1,793,037تومان
1 سال
1,793,037تومان
1 سال
.organic
1,317,944تومان
1 سال
4,569,531تومان
1 سال
4,569,531تومان
1 سال
.page
751,698تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
717,530تومان
1 سال
.ph
3,758,489تومان
1 سال
4,933,017تومان
1 سال
3,587,648تومان
1 سال
.promo
1,317,944تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
1,162,839تومان
1 سال
.realty
6,593,016تومان
1 سال
22,470,008تومان
1 سال
22,470,008تومان
1 سال
.saarland
1,828,142تومان
1 سال
1,745,045تومان
1 سال
1,745,045تومان
1 سال
.select
1,879,244تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
.shopping
988,252تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.show
790,437تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.storage
46,981,110تومان
1 سال
44,845,605تومان
1 سال
44,845,605تومان
1 سال
.study
1,879,244تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
.team
328,868تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
1,911,052تومان
1 سال
.top
105,501تومان
1 سال
317,066تومان
1 سال
317,066تومان
1 سال
.tube
1,879,244تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
1,793,824تومان
1 سال
.uno
164,846تومان
1 سال
1,345,368تومان
1 سال
1,345,368تومان
1 سال
.vote
2,636,712تومان
1 سال
4,708,789تومان
1 سال
4,708,789تومان
1 سال
.voto
2,636,712تومان
1 سال
4,484,561تومان
1 سال
4,484,561تومان
1 سال
.yachts
164,022تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
.motorcycles
164,022تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
943,331تومان
1 سال
.contact
845,660تومان
1 سال
807,221تومان
1 سال
807,221تومان
1 سال
.qpon
1,923,753تومان
1 سال
1,836,310تومان
1 سال
1,836,310تومان
1 سال
.how
1,978,152تومان
1 سال
1,888,236تومان
1 سال
1,888,236تومان
1 سال
.soy
1,780,337تومان
1 سال
1,699,412تومان
1 سال
1,699,412تومان
1 سال
.attorney
3,758,489تومان
1 سال
3,587,648تومان
1 سال
3,587,648تومان
1 سال
.beauty
164,022تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
.forum
2,967,228تومان
1 سال
2,832,354تومان
1 سال
2,832,354تومان
1 سال
.hair
164,022تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
.lawyer
3,758,489تومان
1 سال
3,587,648تومان
1 سال
3,587,648تومان
1 سال
.makeup
164,022تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
.net.ai
9,477,821تومان
1 سال
30,576,835تومان
1 سال
9,047,011تومان
1 سال
.quest
164,022تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
.skin
164,022تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
896,125تومان
1 سال
.airforce
2,126,513تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
.army
1,317,944تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
.dentist
3,758,489تومان
1 سال
3,587,648تومان
1 سال
3,587,648تومان
1 سال
.navy
2,126,513تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
2,029,854تومان
1 سال
.jobs
13,599,795تومان
1 سال
12,981,623تومان
1 سال
12,981,623تومان
1 سال
.dk
1,147,328تومان
1 سال
875,669تومان
1 سال
875,669تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه