هاست حرفه ای اروپا

Professional Plan1
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3072 RAM
 • 3 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Professional Plan2
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4096 RAM
 • 3 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Professional Plan3
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5120 RAM
 • 4 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Professional Plan4
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6144 RAM
 • 4 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Professional Plan5
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8192 RAM
 • 5 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Professional Plan6
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10240 RAM
 • 6 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی