میزبانی وب لینوکس اروپا

100MB Web Hosting
  • فضا 100 مگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه ندارد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
200MB Web Hosting
  • فضا 200 مگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه ندارد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
500MB Web Hosting
  • فضا 500 مگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 1 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
1GB Web Hosting
  • فضا 1 گیگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 2 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
2GB Web Hosting
  • فضا 2 گیگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 2 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
3GB Web Hosting
  • فضا 3 گیگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 3 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
5GB Web Hosting
  • فضا 5 گیگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 3 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
6GB Web Hosting
  • فضا 6 گیگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 3 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
7GB Web Hosting
  • فضا 7 گیگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 4 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله
10GB Web Hosting
  • فضا 10 گیگابایت
  • ایمیل نامحدود
  • کنترل پنل Cpanel
  • دامنه اضافه 5 عدد
  • نسخه پشتیبان دارد
  • تحویل آنی بله