هاست ویژه سازمانی ایران

Dedicated Web Hosting-P1 Iran
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
Dedicated Web Hosting-P2 Iran
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
Dedicated Web Hosting-P3 Iran
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 2 عدد
Dedicated Web Hosting-P4 Iran
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 3 عدد