هاست دانلود

5GB File Hosting • 5 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی
10GB File Hosting • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی
20GB File Hosting • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی
30GB File Hosting • 30 گیگابایت فضا
 • 900 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی
50GB File Hosting • 50 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی
100GB File Hosting • 100 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی
150GB File Hosting • 150 گیگابایت فضا
 • 2500 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی
200GB File Hosting • 200 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • بله تحویل آنی