هاست دانلود

5GB File Hosting  • 5 گیگابایت فضا
  • 200 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی
10GB File Hosting  • 10 گیگابایت فضا
  • 400 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی
20GB File Hosting  • 20 گیگابایت فضا
  • 700 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی
30GB File Hosting  • 30 گیگابایت فضا
  • 900 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی
50GB File Hosting  • 50 گیگابایت فضا
  • 1500 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی
100GB File Hosting  • 100 گیگابایت فضا
  • 2000 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی
150GB File Hosting  • 150 گیگابایت فضا
  • 2500 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی
200GB File Hosting  • 200 گیگابایت فضا
  • 3000 گیگابایت پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • بله تحویل آنی