میزبانی وب پربازدید

Porbazdid_Plan_1



 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2-3% میزان مصرف CPU
 • Cpanel کنترل پنل
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Porbazdid_Plan_2



 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3-5% میزان مصرف CPU
 • Cpanel کنترل پنل
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Porbazdid_Plan_3



 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5-8% میزان مصرف CPU
 • Cpanel کنترل پنل
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Porbazdid_Plan_4



 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8-12% میزان مصرف CPU
 • Cpanel کنترل پنل
 • 3 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی