میزبانی وب پربازدید

Porbazdid_Plan_1
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 2-3% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
Porbazdid_Plan_2
 • فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 3-5% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
Porbazdid_Plan_3
 • فضا 4 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 5-8% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
Porbazdid_Plan_4
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 8-12% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
Porbazdid_Plan_5 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8-12% میزان مصرف CPU
 • Cpanel کنترل پنل
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی