کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
5GB File Hosting -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : 200 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

10GB File Hosting -

فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : 400 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

20GB File Hosting -

فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : 700 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

30GB File Hosting -

فضا : 30 گیگابایت
پهنای باند : 900 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

50GB File Hosting -

فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند : 1500 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

100GB File Hosting -

فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند : 2000 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

150GB File Hosting -

فضا : 150 گیگابایت
پهنای باند : 2500 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

200GB File Hosting -

فضا : 200 گیگابایت
پهنای باند : 3000 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
پارک دامنه : نامحدود
تحویل آنی : بله

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.27.58) وارد شده است.