کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
512MB VPS Canada -

HDD : 25 GB
Ram : 512 MB
Bandwidth : 1000 GB
Uptime : 99.9%
OS : Win/Linux

1024MB VPS Canada -

HDD : 40 GB
Ram : 1024 MB
Bandwidth : 1800 GB
Uptime : 99.9%
OS : Win/Linux

2048MB VPS Canada -

HDD : 60 GB
Ram : 2048 MB
Bandwidth : 2500 GB
Uptime : 99.9%
OS : Win/Linux

3072MB VPS Canada -

HDD : 80 GB
Ram : 3072 MB
Bandwidth : 3200 GB
Uptime : 99.9%
OS : Win/Linux

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.27.58) وارد شده است.